ภาพกิจกรรรม

posted on 11 Sep 2010 19:36 by banz-kun

 

       การประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 3D ไม่มีแอลกอฮอล์

                     วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553

                เลือกคณะทำงานโครงงาน 3D ไม่มีแอลกอออล์

                       ห้องระบบดูแลและช่วยหลือนักเรียน

 

    การประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 3D ไม่มีแอลกอฮอล์

                    วันพฤหัสบดีที่ 10  มิถุนายน  2553

          ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ลด ละ เลิก

                    การดื่มเครื่องดื่มที่มีอแลกอฮอล์

         

    เดินรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวันยาเสพติด

                              วันศุกร์ที่  25  มิถุนายน  2553


                         รณรงณ์เดินต่อต้านวันยาเสพติด

 

  การเดินรณรงณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันยาเสพติด

                        วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน  2553

     คณะชัยพฤกษ์เดินรงรณค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 

     เดินรณรงณ์ ลด ละ ลเิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันยาเสพติด

                         วันศุกร์ที่  25   มิถุนายน 2553


 

                การแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนแจงร้อนวิทยา

 

    การเดินรณรงณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันเข้าพรรษา

                             วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน 2553

                  รถแห่ต้นเทียนพรรษาโรงเรียนแจงร้อนวิทยา

 

  การเดินรณรงณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันเข้าพรรษา

                          วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน 2553

                         เดินรณรงค์ เลิกเหล้า ในวันเข้าพรรษา

 

การเดินรณรงณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันเข้าพรรษา

                          วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน 2553

                            เดินแห่เทียนโบสวัดสประเสริฐสุทธาวาส

 

การเดินรณรงณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันเข้าพรรษา

                          วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน 2553

          คณะครู และนักเรียน ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์

 

                    จัดการประชุมและชี้แนะพร้อมให้ความรู้

   ทางหลักธรรมเพื่อนำหลักธรรมมาบูรณาการตลอดจนพระราชดำรัส

                        วันอังคารที่24 สิงหาคม 2553

        จัดการประชุมและชี้แนะ ห้องจริยธรรมที่โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

 

การเดินรณรงณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันเข้าพรรษา

                          วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน 2553

                      พระอาจาร์ธวัช  ชี้แนะในเรื่องหลักธรรมedit @ 11 Sep 2010 20:41:48 by banz

edit @ 11 Sep 2010 20:55:00 by banz

edit @ 11 Sep 2010 20:58:13 by banz

Comment

Comment:

Tweet