เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานี้พวกเรา

      โครงงานวันteenร่นใหม่มีภุมิคุ้มกัน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

   ได้เอาการลดแอลกอฮอล์ ที่เราอบรมมาร่วมในขวบนในวันยาเสพติดโลก

      รู้ที่มาวันยาเสพติดเอะไม่รู้ละซิ เล่าให้ฟังก่อนไปดูรูปขวบกันดีกว่า

     ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา ยาเสพติด มาเป็นเวลาช้านาน

   รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด

   จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของ

   จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่

   37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร

   โดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวง

   ในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาล

  ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ” ใช้ชื่อย่อว่า ปปส.

  สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และ

   มีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย

   ก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้น

                พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มี

"คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด" หรือเรียกชื่อย่อว่า

   ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้น

      เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม

     กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับ

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้อง

กันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ


         
สำนักงานป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ

    เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศมา

    โดยตลอด และได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดของ

    องค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีใน

    การประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่

   ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนด

   วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด

   โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา

    เล่ามาแล้วเล่ามาแล้วไปดูรูปกันเลย


  เห็นมาแต่ไกลกับป้ายเล็กๆที่เด็กรุ่นน้องถือ เลิกเลิก เลิกชุมนุมมันเกี่ยวไม


  สังเกตดีๆมีคำว่ากินนมแทนที่จะให้คำว่าดื่มนมแทนสุราหรือแอลกอฮอล์จะดีกว่ามั้ง

ป้ายด้านข้างไม่เห็นเลยอะใครถ่ายแบบนี้นะ

ดูด้านซ้ายมือใครเอยใครเอยเซียมซี่เอะอาจจะงงว่าเบนซ์ไปไหนก็ข้างหนังถูกบังซีนซะงั้นนะ

มุมนี้ก็ยังถูกบังซีนอะนะ

จบแล้วสำหรับกิจกรรมของโครงงานเบนซ์ และเซียม ณ โรงเรียนแจงร้อนวิยา

edit @ 2 Jul 2010 19:11:27 by banz

edit @ 2 Jul 2010 19:17:05 by banz

edit @ 2 Jul 2010 19:33:12 by banz

edit @ 2 Jul 2010 19:33:31 by banz

Comment

Comment:

Tweet