ภาพกิจกรรรม

posted on 11 Sep 2010 19:36 by banz-kun

 

       การประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 3D ไม่มีแอลกอฮอล์

                     วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553

                เลือกคณะทำงานโครงงาน 3D ไม่มีแอลกอออล์

                       ห้องระบบดูแลและช่วยหลือนักเรียน

 

    การประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 3D ไม่มีแอลกอฮอล์

                    วันพฤหัสบดีที่ 10  มิถุนายน  2553

          ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ลด ละ เลิก

                    การดื่มเครื่องดื่มที่มีอแลกอฮอล์

         

    เดินรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวันยาเสพติด

                              วันศุกร์ที่  25  มิถุนายน  2553


                         รณรงณ์เดินต่อต้านวันยาเสพติด

 

  การเดินรณรงณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันยาเสพติด

                        วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน  2553

     คณะชัยพฤกษ์เดินรงรณค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 

     เดินรณรงณ์ ลด ละ ลเิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันยาเสพติด

                         วันศุกร์ที่  25   มิถุนายน 2553


 

                การแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนแจงร้อนวิทยา

 

    การเดินรณรงณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันเข้าพรรษา

                             วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน 2553

                  รถแห่ต้นเทียนพรรษาโรงเรียนแจงร้อนวิทยา

 

  การเดินรณรงณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันเข้าพรรษา

                          วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน 2553

                         เดินรณรงค์ เลิกเหล้า ในวันเข้าพรรษา

 

การเดินรณรงณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันเข้าพรรษา

                          วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน 2553

                            เดินแห่เทียนโบสวัดสประเสริฐสุทธาวาส

 

การเดินรณรงณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันเข้าพรรษา

                          วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน 2553

          คณะครู และนักเรียน ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์

 

                    จัดการประชุมและชี้แนะพร้อมให้ความรู้

   ทางหลักธรรมเพื่อนำหลักธรรมมาบูรณาการตลอดจนพระราชดำรัส

                        วันอังคารที่24 สิงหาคม 2553

        จัดการประชุมและชี้แนะ ห้องจริยธรรมที่โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

 

การเดินรณรงณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันเข้าพรรษา

                          วันศุกร์ที่  25 มิถุนายน 2553

                      พระอาจาร์ธวัช  ชี้แนะในเรื่องหลักธรรมedit @ 11 Sep 2010 20:41:48 by banz

edit @ 11 Sep 2010 20:55:00 by banz

edit @ 11 Sep 2010 20:58:13 by banz

                   เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานี้พวกเรา

      โครงงานวันteenร่นใหม่มีภุมิคุ้มกัน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

   ได้เอาการลดแอลกอฮอล์ ที่เราอบรมมาร่วมในขวบนในวันยาเสพติดโลก

      รู้ที่มาวันยาเสพติดเอะไม่รู้ละซิ เล่าให้ฟังก่อนไปดูรูปขวบกันดีกว่า

     ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา ยาเสพติด มาเป็นเวลาช้านาน

   รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด

   จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของ

   จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่

   37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร

   โดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวง

   ในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาล

  ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ” ใช้ชื่อย่อว่า ปปส.

  สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และ

   มีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย

   ก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้น

                พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มี

"คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด" หรือเรียกชื่อย่อว่า

   ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้น

      เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม

     กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับ

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้อง

กันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ


         
สำนักงานป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ

    เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศมา

    โดยตลอด และได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดของ

    องค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีใน

    การประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่

   ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนด

   วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด

   โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา

    เล่ามาแล้วเล่ามาแล้วไปดูรูปกันเลย


  เห็นมาแต่ไกลกับป้ายเล็กๆที่เด็กรุ่นน้องถือ เลิกเลิก เลิกชุมนุมมันเกี่ยวไม


  สังเกตดีๆมีคำว่ากินนมแทนที่จะให้คำว่าดื่มนมแทนสุราหรือแอลกอฮอล์จะดีกว่ามั้ง

ป้ายด้านข้างไม่เห็นเลยอะใครถ่ายแบบนี้นะ

ดูด้านซ้ายมือใครเอยใครเอยเซียมซี่เอะอาจจะงงว่าเบนซ์ไปไหนก็ข้างหนังถูกบังซีนซะงั้นนะ

มุมนี้ก็ยังถูกบังซีนอะนะ

จบแล้วสำหรับกิจกรรมของโครงงานเบนซ์ และเซียม ณ โรงเรียนแจงร้อนวิยา

edit @ 2 Jul 2010 19:11:27 by banz

edit @ 2 Jul 2010 19:17:05 by banz

edit @ 2 Jul 2010 19:33:12 by banz

edit @ 2 Jul 2010 19:33:31 by banz

มามะมาดูจุดเริ่มต้นของเยาวชนที่จะมาเปลี่ยนแปลงทุกคนให้ ลด ละ เลิก เครื่องดื่่มที่มี แอลกอฮอล์

กันทุกคนมารวมตัวกันที่นี้ไง เล่าความรู้สึกเบนซ์ดีกว่านะมาถึงที่นี้โหสีเขียวมองทางไหนก็สีเขียว

ธรรมชาติ ไปดูภาพดีกว่านะ  

 

 สถานที่ อบรม ณ มูลนิธิพร รัตนสุวรรณ 

มาดูนี้มาดูพี่ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงเราทุกคน ดีกว่า

 

 

รู้สึก จะข้ามไปฉากนึงนะใครคิดออกมั้งติกตอกก็ตอนที่แนะนำตัวไงอะขอรับ

ลืม กันยังไปดูต่อดีกว่านะ

 

 ใครจำฉากนี้ ได้บ้างนะยกมือกันหน่อย

ไปดูกันต่อดีกว่านะสำหรับเช้าวันแรกเราทำ กิจกรรมไรบ้าง

 

 

 

   อาหารมื้อ นี้อะไรเอย

  ไป ดูฉากที่เริ่มที่มายแมปดีกว่านะ

 ไปดูสภาพห้อง พักทุกคนดีกว่านะ

 

 เอะๆเห้นเล่นคอม นึกว่าทำงานแต่ที่จริงแล้ว ดูเองดีกว่านะ

ไปดูฉากจบกิจกรรมดีกว่าเน อะๆว่าใครจะเป็นวองโเล่รุ่นที่11มันเกี่ยวไมเนี้ย

 ประทานค่าย 3Dไม่มีแอลกอฮอล์ต่างหากเล่า

 

ตอนเวลาแห่งการลาจากของหัวใจ ไม่ใช่หนังซี่รี่นะฟะ โทษที่เข้าดูซี่รี่เกาหลีบ่อย

 

 ไปดู ฉากอันแสนซาบซึ้งแบบสไตเกาหลีบ้างเปิดม้าน

รูปข้างบนอะนะเป็นไรกันป่าวอะ เราคู้ทอมดี้เอะไม่ใช่ละเข้าออกจะควีเยปอโยน่ารักอะนะ

(ภาษาเกาหลีอาจจะงงได้นะ)

 

 ไปดูสมาชิกของค่ายเรากันเนอะไปโลด

 

 


 

edit @ 2 Jul 2010 16:50:11 by banz

edit @ 2 Jul 2010 19:14:07 by banz